Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Як обрати дисципліни в автоматизованій системі Формування індивідуальної освітньої траєкторії


1.                     Для цього Вам необхідно зайти на сайт НАУ/ Студенту/Індивідуальна освітня траєкторія

Pic 1

або перейти за посиланням: https://nau.edu.ua/ua/menu/studentu/individualna-osvitnya-traektoriya/individualna-osvitnya-traektoriya-2021.html

2. Обрати вкладку «Індивідуальна освітня траєкторія 2021»

Pic 2

3. Скористатися покроковою Інструкцією для роботи здобувача вищої освіти в автоматизованій системі Формування індивідуальної освітньої траєкторії (https://nau.edu.ua/download/trajectory/manual_FIET_stud.pdf).

4. Згідно з представленим переліком рекомендованих та альтернативних дисциплін здійснити вибір:

-         трьох дисциплін у непарному семестрі (3, 5 семестр відповідно);

-         двох дисциплін у парному семестрі (4, 6 семестр відповідно).

1.                     Скористатися покроковою Інструкцією для роботи здобувача вищої освіти в автоматизованій системі Формування індивідуальної освітньої траєкторії (https://nau.edu.ua/download/trajectory/manual_FIET_stud.pdf).

2.                     Згідно з представленим переліком рекомендованих та альтернативних дисциплін здійснити вибір:

-         трьох дисциплін у непарному семестрі (3, 5 семестр відповідно);

-         двох дисциплін у парному семестрі (4, 6 семестр відповідно).

    

Вибіркові дисципліни для 5 курсу

Спеціальність 141

ОПП «Енергетичний менеджмент»

1 семестр 2 семестр
Рекомендовані
Моделювання та прийняття рішень в енергетичних системах та споживачах (ф) Сучасні енергоощадні технології в енергетичних системах (ф)
Електротехнічні системи забезпечення польотів (ф) Управління персоналом в енергетиці (ф)
Менеджмент контролю якості (ф) Автоматизоване проектування складних систем (нф)
Альтернативні
Системний аналіз в енергетиці (ф) Споживачі електричної енергії в авіаційній галузі (ф)
Планування енергозабезпечення діяльності цивільної авіації (ф) Правове забезпечення енерговикористання та енергетичний контроль (ф)
Ціноутворення на ринках енергії (ф) Розробка технічних завдань складних систем (нф)

Спеціальність 151

ОПП «Автоматика та автоматизація на транспорті»

1 семестр 2 семестр
Рекомендовані

Інтелектуальні інформаційні системи та технології на транспорті (ф)

Автоматизація авіаперевезень (ф)
Системи оптимального керування (ф) Функціональні автоматизовані системи та комплекси повітряних суден (ф)
Робототехнічні системи та комплекси (ф) Трубопровідний транспорт (нф)
Альтернативні
Програмно-технічні комплекси та контролери (ф) Інтегровані системи керування на транспорті (ф)
Автоматизація проектування систем на авіаційному транспорті (ф) Автоматизація трубопровідного транспорту (ф)
Управління проектами в транспортній галузі (ф) Компресорні станції магістральних газопроводів (нф)

  

2 курс
3 семестр 4 семестр
Рекомендовані дисципліни

Основи авіації та космонавтики /

Fundamentals of Aviation and Astronautics (ф)

Теорія інформації /

Theory of Information (ф)

Математичне моделювання на ЕОМ /

Mathematical Modeling on a Computer (ф)

Комп'ютерні системи та мережі /

Computer Systems and Nets (ф)

Прикладна механіка та основи конструювання

Applied Mechanics and Fundamentals of Design (нф)

Альтернативні дисципліни
Основи автоматики та автоматизації на транспорті / Fundamentals of Automatics and Automation in Transport (ф)

Теорія алгоритмів / Theory of Algorithms (ф)

Чисельні методи / Numerical Methods (ф)

Промислові контролери та мережі /

Industrial Controllers and Nets (ф)

Основи машинознавства /

Fundamentals of Mechanical Engineering (нф)

3 курс
5 семестр 6 семестр
Рекомендовані дисципліни

Основи теорії масового обслуговування /

Fundamentals of Queueing Theory (ф)

Інформаційно-вимірювальні транспортні системи та мережі /

Information and Measuring Transport Systems and Nets (ф)

Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації /

Microprocessor and Software Means of Automation (ф)

Основи гідропневмоавтоматики (14) /

Fundamentals of Hydropneumatic Automatics (нф)

Системи автоматизованого проектування /

Systems of Automated Design (ф)

Альтернативні дисципліни
Використання мікроконтролерів у транспортній галузі / Use of Microcontrollers in the Transport Industry (ф)

Інформаційно-діагностичні системи на транспорті / Information and Diagnostic Systems in Transport (ф)

Методи дослідження операцій / Methods of Operations Research (ф) Гідро- та пневмоприводи (14) / Hydraulic and Pneumatic Drives (нф)
Основи 3D-моделювання / Fundamentals of 3D Modeling (ф)
4 курс
7 семестр 8 семестр
Рекомендовані дисципліни

Основи робототехніки /

Fundamentals of Robotics (ф)

Комп'ютерно-інтегровані комплекси та системи керування на транспорті /

Computer-Integrated Complexes and Control Systems in Transport (ф)

Технічна експлуатація автоматизованих систем і комплексів / Technical Operation of Automated Systems and Complexes (ф)

 

Інтелектуальні системи керування на авіаційному транспорті /

Intellectual Control Systems in Aviation Transport (ф)

Бортові інформаційні системи /

Onboard Information Systems (нф)

Альтернативні дисципліни
Об’єктно-орієнтоване програмування / Object-Oriented Programming (ф) Розподілені системи керування / Distributed Control Systems (ф)
Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка / Flexible Computerized Systems and Robotics (ф) Системне програмування / System Programming (ф)
Автоматизовані електронні системи повітряних суден / Automated Electronic Systems of Aircrafts (нф)

 

Технічнаексплуатаціяавтоматизованихсистемікомплексів/Technical Operation of Automated Systems and Complexes(ф)

2 курс
3 семестр 4 семестр
Рекомендовані дисципліни
Основи авіації та космонавтики (ф) Системи автоматизованого проектування (ф)
Інженерні розрахунки на ЕОМ(ф) Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії (ф)
Комп'ютерні технології та програмування (нф)
Альтернативні дисципліни

Математичні задачі енергетики (ф)

Використання мікроконтролерів в енергетиці (ф)
Прикладне програмне забезпечення в задачах автоматики (нф) Фізичні основи відновлювальної енергетики (ф)
Технічна механіка(ф)
3 курс
5 семестр 6 семестр
Рекомендовані дисципліни
Мікропроцесорна техніка (ф) Енергоресурозбереження  (ф)
Прилади обліку електроенергії (ф) Робототехнічні системи та комплекси (нф)
Автоматизований електропривод  (ф)
Альтернативні дисципліни
Споживачі електричної енергії  (ф) Компютерний аналіз режимів роботи електроенергетичних систем (ф)
Теорія та елементи електроприводу (ф) Основи робототехніки (нф)
Правила улаштування електроустановок (ф)
4 курс
7 семестр 8 семестр
Рекомендовані дисципліни
Електросвітлотехнічне обладнання аеропортів (ф) Надійність та діагностика електрообладнання (ф)
Електрифіковане обладнання ПС (ф) Енергетичні системи та комплекси (ф)
Теплотехнічні процеси та установки (нф)
Альтернативні дисципліни
Стійкість електроенергетичних систем  (ф) Автоматизовані системи контролю (ф)
Прикладне програмне забезпечення в електроенергетиці  (ф) Технічне обслуговування та ремонт електричного обладнання  (ф)
Технічна термодинаміка  та тепломасообмін    (нф)

ф – фахові дисципліни, викладаються випусковою кафедрою

нф – не фахові дисципліни, викладаються іншими кафедрами університету

З 21 по 24 грудня 2020 року 
відбувся успішний захист кваліфікаційних робіт ОС «Магістр» студентами кафедри "Автоматизації та енергоменеджменту" Аерокосмічного факультету зі спеціальностей: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». Відповідно до вимог про посилення карантинних заходів атестація випускників відбувалась в ONLINE та OFFLINE режимі.
За результатами розгляду робіт, на оглад-конкурс "Краща кваліфікаційна робота" подано:
по спеціальності 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» - 3 роботи;
по спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» - 2 роботи.
За обома спеціальностями 5 студентів рекомендовані до вступу в аспірантуру.
Колектив кафедри вітає та бажає успіхів, натхнення майбутнім фахівцям!

image1
image7
image2
image3 image5