Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

Кафедральна науково-дослідна робота № 85-2021/07.01.05 «Підвищення енергоефективності бортових і аеродромних електроенергетичних комплексів на стадіях проектування» (01.01.2021  - 31.12.2022 р.р.). Науковий  керівник – канд. техн. наук., доцент Захарченко В.П.

Отримано основні науково-технічні результати:

 - проаналізовано бортову систему електропостачання (СЕП) ближньомагістральних літаків та принципів стабілізації частоти змінного струму для обґрунтування можливості забезпечення потрібної якості змінного струму постійної частоти за рахунок конструктивного удосконалення ППЧО на базі ЕДР;

– розроблено нові математичні моделі ЕДР і виконано комплексний аналіз експлуатаційних властивостей та характеристик ЕДР з АМ спеціальної конструкції в сталих та перехідних режимах роботи рушійної установки ближньомагістральних повітряних суден;

– запропоновано метод розрахунку сталого режиму роботи електричного каскаду синхронної і асинхронної машин, який враховує розподілення потоків потужностей ЕДР на відміну від відомих методів розрахунку електричних машин;

– удосконалено методи й розроблено рекомендації щодо вибору конструктивних параметрів ЕДР з урахуванням специфіки експлуатаційних режимів роботи газотурбінних рушійних установок ближньомагістральних повітряних суден;

– уточнено вимоги до структурно-функціональної надійності каналу генерування змінного струму постійної частоти та обґрунтовано можливість технічного обслуговування каналу генерування з контролем рівня параметрів;

 – обґрунтована можливість технічного обслуговування удосконаленого каналу генерування змінного струму постійної частоти з контролем рівня параметрів;           

- з метою розширення діапазону регулювання асинхронної машини, яку можливо використовувати в ППЧО, запропоновані наступні нові конструкції асинхронних машин: асинхронна машина з феромагнітною гільзою на подовженій частині короткозамкнутого ротора., асинхронна машина з торцевим ротором, асинхронна машина з торцевим ротором та двома статорами;

- запропонована замкнена система управління ефективним споживанням електричної енергії аеропортом, де управління буде проводитись для кожного конкретного об'єкту так і аеропорту в цілому;

- запропоновано безперервний, або періодичний контроль показників ефективного споживання об'єкту (питомі витрати електричної енергії на основні види діяльності тощо). За наслідками контролю приймається рішення раціонального споживання до моменту наступного контролю, або про проведення енергозберігаючих заходів для необхідних об’єктів (профілактичні роботи, заміна обладнання, регулювання режимів роботи тощо);

- запропонована імітаційна модель інтегрованої автоматизованої системи управління ефективним споживанням електричної енергії аеропортами, що дозволяє встановити інформаційні та управлінські потоки відповідальних підрозділів аеропорту з метою надання пропозицій та визначення коригуючих дій для ефективно споживання електричної енергії.

За результатами виконання науково-дослідної роботи «Підвищення енергоефективності бортових і аеродромних електроенергетичних комплексів на стадіях проектування та випробувань»:

1. Видано: 2 навчальних посібники.

 2. Отримано: 1 патент.

 3. Опубліковано:  7 наукових статей у фахових виданнях.

4. Доповіді на конференціях – 8

 

Станом на 1 січня 2023 року на кафедрі  завершенонауково-дослідну роботу (НДР) №83-2021/07.01.05 за темою «Підвищення енергоефективності бортових і аеродромних електроенергетичних комплексів на стадіях проектування та випробувань», яка виконувалась з 01.01.2021 року до 30.12.2022 рік.

Проведені дослідження дозволили вирішити задачі, які полягали  у забезпеченні якості генерування змінного струму постійної частоти ближньомагістральних ПС,шляхом удосконалення приводів постійної частоти обертання (ППЧО) на базі електро-динамічного редуктора (ЕДР)підвищенні енергоефективності електротехнічних комплексів аеропортів шляхом розроблення науково-технічних і організаційних заходів та засобів, з урахуванням вимог до якості електроенергії, особливостей експлуатації обладнання та мінімізації економічних витратобґрунтуванні підходівпідвищення ефективності електротехнічнихсистемавіонікиновогопоколінняПС настадіях випереджуючихексплуатаційних,стендових ідовіднихвипробувань.

Результати досліджень можуть бути використані та впроваджені в виробництво для забезпечення якості електроенергії, надійності та  безперебійності систем енергопостачання ПС і аеропортів. Забезпечення відмовобезпеки та відмовостійкості споживачів електричної енергії.  

При виконанні НДР було опубліковано: монографії – 1;навчальні посібники – 2; методичні рекомендації – 1;лабораторний практикум – 1;наукові статті: SCOPUS та WoS – 4; у фахових виданнях – 8доповідей на конференціях: 8;патентів: 2 (оформлюється).