Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

  

2 курс
3 семестр 4 семестр
Рекомендовані дисципліни

Основи авіації та космонавтики /

Fundamentals of Aviation and Astronautics (ф)

Теорія інформації /

Theory of Information (ф)

Математичне моделювання на ЕОМ /

Mathematical Modeling on a Computer (ф)

Комп'ютерні системи та мережі /

Computer Systems and Nets (ф)

Прикладна механіка та основи конструювання

Applied Mechanics and Fundamentals of Design (нф)

Альтернативні дисципліни
Основи автоматики та автоматизації на транспорті / Fundamentals of Automatics and Automation in Transport (ф)

Теорія алгоритмів / Theory of Algorithms (ф)

Чисельні методи / Numerical Methods (ф)

Промислові контролери та мережі /

Industrial Controllers and Nets (ф)

Основи машинознавства /

Fundamentals of Mechanical Engineering (нф)

3 курс
5 семестр 6 семестр
Рекомендовані дисципліни

Основи теорії масового обслуговування /

Fundamentals of Queueing Theory (ф)

Інформаційно-вимірювальні транспортні системи та мережі /

Information and Measuring Transport Systems and Nets (ф)

Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації /

Microprocessor and Software Means of Automation (ф)

Основи гідропневмоавтоматики (14) /

Fundamentals of Hydropneumatic Automatics (нф)

Системи автоматизованого проектування /

Systems of Automated Design (ф)

Альтернативні дисципліни
Використання мікроконтролерів у транспортній галузі / Use of Microcontrollers in the Transport Industry (ф)

Інформаційно-діагностичні системи на транспорті / Information and Diagnostic Systems in Transport (ф)

Методи дослідження операцій / Methods of Operations Research (ф) Гідро- та пневмоприводи (14) / Hydraulic and Pneumatic Drives (нф)
Основи 3D-моделювання / Fundamentals of 3D Modeling (ф)
4 курс
7 семестр 8 семестр
Рекомендовані дисципліни

Основи робототехніки /

Fundamentals of Robotics (ф)

Комп'ютерно-інтегровані комплекси та системи керування на транспорті /

Computer-Integrated Complexes and Control Systems in Transport (ф)

Технічна експлуатація автоматизованих систем і комплексів / Technical Operation of Automated Systems and Complexes (ф)

 

Інтелектуальні системи керування на авіаційному транспорті /

Intellectual Control Systems in Aviation Transport (ф)

Бортові інформаційні системи /

Onboard Information Systems (нф)

Альтернативні дисципліни
Об’єктно-орієнтоване програмування / Object-Oriented Programming (ф) Розподілені системи керування / Distributed Control Systems (ф)
Гнучкі комп’ютеризовані системи та робототехніка / Flexible Computerized Systems and Robotics (ф) Системне програмування / System Programming (ф)
Автоматизовані електронні системи повітряних суден / Automated Electronic Systems of Aircrafts (нф)

 

Технічнаексплуатаціяавтоматизованихсистемікомплексів/Technical Operation of Automated Systems and Complexes(ф)