Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

Вільний вибір для 2, 3 курсу (план 151/21)

2 курс
3 семестр 4 семестр
Рекомендовані дисципліни

Основи авіації та космонавтики /

Fundamentals of Aviation and Astronautics (ф)

Теорія інформації /

Theory of Information (ф)

Математичне моделювання на ЕОМ /

Mathematical Modeling on a Computer (ф)

Комп'ютерні системи та мережі /

Computer Systems and Nets (ф)

Прикладна механіка та основи конструювання /

Applied Mechanics and Fundamentals of Design (нф)

Альтернативні дисципліни
Основи автоматики та автоматизації на транспорті / Fundamentals of Automatics and Automation in Transport (ф)

Теорія алгоритмів / Theory of Algorithms (ф)

Чисельні методи / Numerical Methods (ф)

Промислові контролери та мережі /

Industrial Controllers and Nets (ф)

Основи машинознавства /

Fundamentals of Mechanical Engineering (нф)

3 курс
5 семестр 6 семестр
Рекомендовані дисципліни

Основи теорії масового обслуговування /

Fundamentals of Queueing Theory (ф)

Інформаційно-вимірювальні транспортні системи та мережі /

Information and Measuring Transport Systems and Nets (ф)

Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації /

Microprocessor and Software Means of Automation (ф)

Основи гідропневмоавтоматики (14) /

Fundamentals of Hydropneumatic Automatics (нф)

Системи автоматизованого проектування /

Systems of Automated Design (ф)

Альтернативні дисципліни
Використання мікроконтролерів у транспортній галузі / Use of Microcontrollers in the Transport Industry (ф)

Інформаційно-діагностичні системи на транспорті / Information and Diagnostic Systems in Transport (ф)

Методи дослідження операцій / Methods of Operations Research (ф) Гідро- та пневмоприводи (14) / Hydraulic and Pneumatic Drives (нф)
Основи 3D-моделювання / Fundamentals of 3D Modeling (ф)

ф – фахові дисципліни, викладаються випусковою кафедрою

нф – не фахові дисципліни, викладаються іншими кафедрами університету