Національний авіаційний університет

Кафедра автоматизації та енергоменеджменту

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

АЕРОКОСМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра є випусковою з таких галузей знань:

 

 

Галузь знань: 15  «Автоматизація та приладобудування»

Спеціальність151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Спеціалізація «Автоматика та автоматизація на транспорті 

   Випускники спеціальності «Автоматика та автоматизація на транспорті» одержують фундаментальну наукову і практичну підготовку, яка дозволяє займатись проектуванням та обслуговуванням систем автоматизації різних технологічних процесів, в тому числі автоматизованих систем авіаційної  та газотранспортної галузей. Підготовка спеціалістів спрямована на вивчення принципів побудови інформаційно-керуючих та телекомунікаційних систем, вивчення та удосконалення існуючих, а також розробку нових систем автоматики, вивчення технології експлуатації та ремонту таких систем.

                                                      mn3 mn4

Під час навчання студенти набувають знання з мікроелектроніки, мікропроцесорної техніки, освоюють сучасну обчислювальну техніку, інформаційні технології, системи зв‘язку, мікропроцесорні та релейні системи керування на транспорті.

          Профільними дисциплінами, що формують фахівця з автоматизації та комп′ютерно-інтегрованих технологій є: теорія автоматичного керування, комп'ютерно-інтегровані комплекси управління на транспорті, організація та управління комп'ютерно-інтегрованими виробництвами, технічні засоби автоматизації, автоматизація технологічних процесів та виробництв, ідентифікація та моделювання технологічних об'єктів, цифрові системи керування та обробки інформації.

Всі дисципліни включають в собі достатньо серйозну теоретичну частину та практичну підготовку. Багатьом спеціальним дисциплінам передує вивчення природничо-наукових дисциплін, в основному, фізико-математичного та електротехнічного напрямків. Теоретичне навчання підкріплюється лабораторними та практичними заняттями. Крім того, під час навчання студенти проходять навчальні, технологічні виробничі та переддипломну практики на спеціалізованих підприємствах та отримують відповідні практичні навики.

Бакалавр за напрямом підготовки «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» буде вміти:

  • виконувати роботи з організації виробництва, науково-технічної діяльності, управління, метрологічного забезпечення, технічного контролю і нагляду, проектування, інформаційного обслуговування систем автоматики;
  • сприяти раціональному використанню природних ресурсів, енергії і матеріалів;
  • розробляти методичні і нормативні матеріали, технічну документацію, а також пропозиції і заходи щодо здійснення розроблених програм і проектів;
  • проводити техніко-економічний аналіз, комплексно обґрунтовує рішення, які приймає та впроваджує, шукати можливості скорочення циклів виконання робіт, сприяти підготовці їх виконання, забезпечувати необхідними технічними даними, матеріалами, обладнанням;
  • сприяти розвитку творчої ініціативи, раціоналізації, винахідництва, впровадженню досягнень вітчизняної та закордонної науки, техніки, використанню досвіду, що забезпечує ефективну роботу підприємства, організації та авіаційної галузі загалом.

Після отримання вищої освіти за спеціальністю 151  «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» фахівець в залежності від спеціалізації може працювати в авіакомпаніях, аеропортах і підприємствах авіакосмічної галузі, підприємствах нафтової та газової промисловості, на оборонних підприємствах України на посадах:  головний фахівець з автоматизованих систем керування, головний фахівець з автоматики, головний фахівець з монтажу та налагодження систем автоматизації, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом,  інженер з автоматизації технологічних процесів та виробництв, інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики, інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів.

Кафедра запрошує для навчання за контрактною системою рідною мовою та для навчання з першого курсу англійською мовою з наступною практикою на старших курсах за кордоном та подальшим міжнародним працевлаштуванням.

Особи, що навчаються англійською мовою, а також успішно склали спеціальний іспит, одержують додатково до диплому про вищу освіту сертифікат англійської мови за спеціалізаціями: «Автоматика та автоматизація на авіаційному транспорті», «Автоматика та автоматизація на трубопровідному транспорті». Майбутні фахівці в змозі легко адаптуватися до виконання службових обов’язків за кордоном та у представництвах українських і іноземних фірм.

Форма навчання: денна, заочна. Підготовка ведеться   за освітньо-кваліфікаційними рівнями: Бакалавр – 4 роки; Магістр (після отримання диплому бакалавра ) - 1,5 роки.

Мова навчання: українська, англійська.

mn1 mn2

Галузь знань: 14 «Електрична інженерія»

Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Спеціалізація «Енергетичний менеджмент»

Енергозберігаючі технології, енергоефективне виробництво, широке використання поновлюваних джерел енергії є найбільш діючим інструментом у подоланні енергозалежності, світових енергетичних та економічних криз.

За спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» кафедра готує фахівців з енергетичного менеджменту, освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» - менеджерів з організації ефективного використання енергії.

Спеціаліст з енергетичного менеджменту приймає оптимальні рішення щодо ефективного енергоспоживання з використанням прогресивних методів прогнозування та аналізу, планування і контролю енергоспоживання виробничих процесів; проводить експертизу та енергетичний аудит, визначає пріоритетні напрями енергозбереження, здійснює аналіз кількісних показників ефективності використання енергії на підприємствах та установах. Таким чином, основними сферами та об’єктами діяльності фахівців із вищою освітою за професійним спрямуванням «Енергоменеджер» є планування і управління програмами та проектами в галузі енергоефективності, консалтингові послуги, розробка і проектування енергоощадного та енергоефективного обладнання.

                    mn7 mn8  

Профільними дисциплінами при підготовці спеціаліста енергоменеджера є: теоретичні основи електротехніки, електрична частина станцій та підстанцій, електричні системи та мережі, електричні машини, основи релейного захисту та автоматизації енергосистем, техніка високих напруг, економіка і організація виробництва, основи енергоменеджменту, енергетичний аудит.

Після закінчення навчання фахівець може працювати на підприємствах та установах авіакосмічної, електроенергетичної, та інших галузей; консалтингових фірмах, які оцінюють ефективність впровадження програм енергозбереження та реалізують програми енергоефективності на підприємствах; енергосервісних компаніях, які розробляють і реалізують комплексні програми в області енергоефективності, проводять енергообстеження підприємств та закуповують енергозберігаюче обладнання; компаніях-розробниках енергоефективного обладнання та займати наступні посади: менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії, менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер), начальник електропідстанції (групи електропідстанцій), професіонал із енергетичного менеджменту, фахівець із енергетичного менеджменту, інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж.

Форма навчання: денна, заочна. Підготовка ведеться  за освітньо-кваліфікаційними рівнями:  Бакалавр – 4 роки; Магістр – 1,5 роки.

Наша адреса:

03680, Київ-680, просп. Любомира Гузара, 1

Тел.: (044) 497-72-47, 406-75-25-завідувач кафедри

406-74-31-кафедра, Е-mail: AEM34@nau.edu.ua.

З повагою, завідувач випускової кафедри

 кандидат технічних наук, професор Захарченко В.П.